آیا لیزر موهای نازک را کلفت یا ضخیم تر میکند ؟

آیا لیزر موهای نازک را کلفت یا ضخیم تر میکند ؟

در  اینجا می خواهیم در مورد اینکه آیا لیزر موهای نازک را کلفت یا ضخیم تر میکند ؟ اطلاعاتی را به شما گزارش دهیم.