آیا مادران در دوران شیردهی میتوانند از لیزر موهای زائد استفاده کنند؟

آیا مادران در دوران شیردهی میتوانند از لیزر موهای زائد استفاده کنند؟

در اینجا می خواهیم در مورد آیا مادران در دوران شیردهی میتوانند از لیزر موهای زائد استفاده کنند؟