فاصله مناسب بین جلسات لیزر چقدر است؟

فاصله مناسب بین جلسات لیزر چقدر است؟

از موضوعات مهم در انجام لیزر، همین فاصله مناسب جلسات لیزر میباشد. که پس از پایان هر جلسه، باید آن را تمدید کنید. تا موهای زائد بطور کامل از بین بروند. و باید بدانید که، حذف موهای زائد بوسیله لیزر، نمیتواند، تمامی موهای زائد  را تنها با چند جلسه از بین ببرد. 🔰برای اطلاع از دستگاه …

فاصله مناسب بین جلسات لیزر چقدر است؟ ادامه »